ReadyPlanet.com
dot dot
bulletภาพกิจกรรม


ธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต


กิจกรรมหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายธนูศํกดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้า จ.ภูเก็ต 2562
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฃ่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
68, 70 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-217-567-8 โทรสาร : 076-600-103
เว็บไซด์ : www.phuketchamber.com อีเมล : pktchamber@gmail.com