ข่าวประชาสัมพันธ์

News

วีดีโอ

Media

สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

link

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูลได้ที่

อ่านเพิ่มเติม..

ตํารวจภูธรจงั หวดั ภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่

DOWNLOAD

อ่านเพิ่มเติม..
Phuket Chamber

ติดต่อ

68,70 ถนน พูนผล ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-217-567-8
โทรสาร : 076-600-103

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.

เลือกภาษา